Rada Nadzorcza Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej

RADA NADZORCZA LSM - W KADENCJI 2017 - 2020
Walne Zgromadzenie LSM w maju 2017 r. wybrało Radę Nadzorczą LSM na kadencję 2017 - 2020 w 15-osobowym składzie.
Skład Rady Nadzorczej ogłoszono w trakcie obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM w dniu 23 maja 2017 r.
Pierwsze posiedzenie Rady Nadzorczej w nowej kadencji zostało zwołane przez przewodniczącą Kolegium Walnego Zgromadzenia LSM Andrzeja Andrzejewskiego i odbyło
się w dniu 12.06.2017 r.

 

Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza ukonstytuowała się – wybrała ze swojego grona przewodniczącego, zastępców przewodniczącego, sekretarza i przewodniczących komisji stałych.

Skład Rady Nadzorczej LSM w kadencji 2017 – 2020 jest następujący:
1. ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI - przewodniczący
2. ALEKSY IGNACZAK - z-ca przewodniczącego
3. MACIEJ KUPAJ - z-ca przewodniczącego
4. TERESA LEWANDOWSKA - sekretarz
5. KRYSTYNA KITA - przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
6. KRZYSZTOF STELIGA - przewodniczący Komisji GZM
7. ZOFIA KOŁODZIEJSKA - przewodnicząca Komisji Samorządowej
8. HALINA BIAŁAS - członek
9. MIREOSŁAW BUCHNAT - członek
10. MIKOŁAJ LISOWSKI - członek
11. ZOFIA MIKA - członek
12. BEATA MIKOŁAJCZAK - członek
13. CZESŁAWA NIŻNIK - członek
14. WŁADYSŁAW SZUDROWICZ - członek
15. ZBIGNIEW TREPKA - członek

 

Rada Nadzorcza realizuje swoje zadania wynikające ze Statutu LSM, uchwał Walnego Zgromadzenia i Regulaminu RN LSM.
Rada Nadzorcza prowadzi działalność przy pomocy powołanych komisji stałych:
- Rewizyjnej,
- Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi,
- Samorządowej.

 

Rada Nadzorcza powołała komisje w następujących składach:

Komisję Rewizyjną :
1. KRYSTYNA KITA - przewodnicząca
2. ZOFIA MIKA - z-ca przewodniczącej
3. HALINA BIAŁAS - członek
4. MACIEJ KUPAJ - członek
5. TERESA LEWANDOWSKA - członek


Komisję Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi:
1. KRZYSZTOF STELIGA - przewodniczący
2. MIROSŁAW BUCHNAT - z-ca przewodniczącego
3. ALEKSY IGNACZAK - członek
4. BEATA MIKOŁAJCZAK - członek
5. CZESŁAWA NIŻNIK - członek
6. ZBIGNIEW TREPKA - członek


Komisję Samorządową:
1. ZOFIA KOŁODZIEJSKA - przewodnicząca
2. BEATA MIKOŁAJCZAK - z-ca przewodniczącej
3. ANDRZEJ ANDRZEJEWSKI - członek
4. MIKOŁAJ LISOWSKI - członek
5. WŁADYSŁAW SZUDROWICZ - członek


Rada Nadzorcza kontroluje i nadzoruje funkcjonowanie Spółdzielni we wszystkich dziedzinach jej działalności i składa sprawozdania ze swojej pracy Walnemu Zgromadzeniu
LSM w okresach rocznych.
Rada Nadzorcza LSM pracuje zgodnie z postanowieniami Statutu LSM – szczególnie § 23 do § 31, „Regulaminu RN LSM w Legnicy” i zgodnie z ramowymi planami pracy.
Każdy członek Spółdzielni może się zwrócić do Rady Nadzorczej z określoną sprawą, której rozpatrzenie leży w jej kompetencjach.

Można to zrobić w następujący sposób:
- w formie pisemnej,
- zgłosić sprawę do protokołu w Dziale Organizacyjno-Samorządowym w siedzibie Spółdzielni, pokój nr 112- tel. 76- 72-30-990 wew. 140,
- porozmawiać bezpośrednio z członkami RN w czasie dyżurów, które pełnione są w każdy pierwszy wtorek miesiąca w siedzibie Spółdzielni w godzinach od 1500 do 1700, pok. nr 102.

  • Czytany 2036 razy
Powrót na górę