Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa  »  Przetargi

Elektroniczna Strefa Mieszkańca Zaloguj się, aby śledzić informacje o lokalu, czynszu oraz stanie wody. Przetargi organizowane przez LSM Zapoznaj się z przetargami organizowanymi przez LSM. Usterki i awarie - formularz zgłoszeniowy Usterki i awarie możesz zgłosić dzięki formularzowi zgłoszeniowemu.

Szybkie dane kontaktowe:

Centrala telefoniczna: 767-230-990
Pogotowie techniczne: 767-230-999
Adres e-mail: lsm@legnickasm.pl

Biura Spółdzielni są czynne:

Poniedziałki i środy:  700 - 1500
Wtorki:  700 - 1700
Czwartki i piątki: 800 - 1500
 

Kasy Spółdzielni są czynne:

Poniedziałek - piątek:  800 - 1700  

Sekcja Czynszów obsługuje:

Wtorki:  700 - 1700
Piątki:  800 - 1500

Przetargi

Przetarg na obsługę i konserwację węzłów cieplnych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8 59-220 Legnica, tel. 76-72-30-984, fax. 72-30-985 ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie następujących zadań wg specyfikacji:

"Obsługę i konserwację węzłów cieplnych na zasobach Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej".

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest odebranie w pok. nr 110 "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia" (cena dokumentacji 50 zł). Wadium w wysokości 3000 zł należy uregulować w kasie lub przelewem najpóźniej do dnia poprzedzającego przetarg tj. do 08.01.2018 r. na konto numer:
BŚ 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399.

Oferty prosimy składać w sekretariacie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy ul. Gwiezdna 8 pok. nr 100 w zamkniętych kopertach, oznaczonych "Obsługa i konserwacja węzłów cieplnych na zasobach Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej - przetarg w dniu 09.01.2018 r. ", do dnia 08.01.2018 r, do godz.14.00 .
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.01.2018 r. o godz. 11.00 w siedzibie LSM,  pokój nr 4.

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub
w całości bez podania przyczyn.


Przetarg na mieszkania

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa w Legnicy Gwiezdnej 8 ogłasza  przetarg:

I ETAP na uzyskanie prawa odrębnej własności lokali mieszkalnych:

 • mieszkanie przy ul. Orbitalnej 11 m. 9 o pow. użytkowej 39,16 m², 2 pokoje, II piętro - cena mieszkania  47.000,00 zł,
 • mieszkanie przy ul. W. Niedźwiedzicy 1 m. 2 o pow. użytkowej 34,60 m², 2 pokoje, parter - cena mieszkania  86.000,00 zł.

Przedmiotem przetargu będzie jednorazowa wpłata na działalność statutową LSM - cena wywoławcza 2000 zł + cena mieszkania.
Wymagane wadium w wysokości 10% ceny mieszkania należy wpłacić do kasy LSM przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się 19.12.2017 r. o godz. 11.00 w biurze Spółdzielni pokój 124.
Osobie wygrywającej przetarg, wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet wkładu budowlanego. Pozostałym osobom wadium zostanie zwrócone.

W przypadku jeśli nie dojdzie do przetargu na uzyskanie prawa odrębnej własności lokalu odbędzie się

II ETAP -  przetarg na zawarcie umowy najmu na lokale mieszkalne:

 

 • mieszkanie przy ul. Orbitalnej 11 m. 9 o pow. użytkowej 39,16 m², 2 pokoje, II piętro - miesięczny czynsz wynosi 290,13 zł +  wpłata na działalność statutową LSM minimum 200 zł/miesięcznie,
 • mieszkanie przy ul. W. Niedźwiedzicy 1 m. 2 o pow. użytkowej 34,60 m², 2 pokoje, parter - miesięczny czynsz wynosi 240,68 zł +  wpłata na działalność statutową LSM minimum 200 zł/miesięcznie.

Wymagane wadium w wysokości 600 zł należy wpłacić do kasy LSM przed przystąpieniem do przetargu.
Przetarg odbędzie się 19.12.2017 r.  o godz. 11.15 biurze Spółdzielni pokój 124.
Przy zawarciu umowy najmu najemca zobowiązany jest do złożenia weksla gwarancyjnego zabezpieczającego roszczenia wynajmującego z tytułu najmu w wysokości 4-krotności wnoszonego czynszu lub kaucji nie podlegającej waloryzacji w wysokości 3-krotności wnoszonego czynszu.
Bliższych informacji udziela komórka ds.  członkowsko-mieszkaniowych LSM pok.109 tel. 76-723-09-90  wew. 151.

Przetarg może być unieważniony bez podania przyczyny.

Oferowane do przetargu lokale mieszkalne można oglądać 18.12.2017 r. w godz. 10.00-11.00.

 


Przetarg na uzyskanie prawa odrębnej własności

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-30-990, fax.76 72-30-985, ogłasza przetarg nieograniczony na uzyskanie prawa odrębnej  własności do lokalu :

 1. Heweliusza 7 o powierzchni 72,97 m2 . Przedmiotem przetargu będzie cena za wykup lokalu, wywoławcza -  138 000 zł,  postąpienie 100 zł
 2. Heweliusza 7  o powierzchni 14,1 m2 . Przedmiotem przetargu będzie cena za wykup lokalu, wywoławcza – 18 360 zł, postąpienie 100 zł
 3. Wrocławska 158-166 garaż o powierzchni 16,4 m2 . Przedmiotem przetargu będzie cena za wykup, wywoławcza –  17 500 zł, postąpienie 100 zł

Przetarg odbędzie się w dniu  21.11.2017 r o godz. 13:00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Gwiezdnej 8 pok. nr 123.


Przetarg na remont klatek schodowych

Legnicka Spółdzielnia Mieszkaniowa, ul. Gwiezdna 8, 59-220 Legnica, tel. 76 72-30-990, fax.76 72-30-985,
w ramach Planu Remontów 2018 ,ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie :

I.   Remontu klatek schodowych :

 • ul.  Plutona 10,11 i 12 
 • ul.  Batorego 34 i 36
 • ul.  Batorego 22,24 i 26
 • ul.  Fredry 34

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wykupienie "Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia "  (cena specyfikacji 50 zł).
Wadium w wysokości  500 zł na każdą z klatek schodowych osobno, należy wpłacić najpóźniej do dnia 21.11.2017 r. do godziny 10:00 w Kasie LSM lub przelewem na konto LSM w  Banku Śląskim
nr 25 1050 1748 1000 0022 0561 2399
Oferty należy składać w Sekretariacie Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy ul. Gwiezdna 8
pok. nr 100 do dnia 21.11.2017 r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.11.2017 r. o godz. 11:00 w siedzibie LSM pok. nr 100
Bliższych informacji na temat powyższych przetargów udziela Dział Eksploatacji LSM tel. 76  72-30-990 wew. 120 lub 122.

Zarząd LSM zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz unieważnienia przetargu w części lub
w całości bez podania przyczyn.


 

Ogłoszenie o zamówieniu.

Zarząd Legnickiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Legnicy przy ulicy Gwiezdnej 8 zaprasza do składania ofert na opracowanie – aktualizację wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie wraz z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 1.3. „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach”, Poddziałanie 1.3.2. „Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym”, dla Projektu pod nazwą: „Kompleksowa modernizacja energetyczna współfinansowana ze środków europejskich budynków mieszkalnych LSM w Legnicy”

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przygotowaniu wniosku o dofinansowanie wraz
z kompletem niezbędnych dokumentów i załączników dla projektu jak wyżej oraz przygotowanie uzupełnień
i poprawek dokumentacji aplikacyjnej na wezwanie Instytucji Zarządzającej (IZ) lub wskazane przez Instytucję Zarządzającą (IZ) Instytucje Pośredniczące (IP) i Instytucje Wdrażające (IW).

Przygotowana dokumentacja musi pozwolić na złożenie kompletnego wniosku na dofinansowanie wraz
z załącznikami niezbędnymi do prawidłowej oceny wniosku przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - do nabycia w siedzibie LSM przy ul. Gwiezdnej 8 – w Dziale Eksploatacji – pok. nr 4. 


 

 

 

Zareklamuj się na stronach LSM!